Conference Committees

Conference Chairs

 • Zhixin Wang, Shanghai Jiao Tong University, China
 • Guoqing Xu, Shanghai University, China

Conference Co-chairs

 • Ting Li, Jilin Institute of Electrical Engineering, China
 • Daogang Peng, Shanghai University of Electric Power, China
 • Zhihua Guo, Southwest Jiaotong University, China

Program Chairs

 • Zheng Li, Donghua University, China
 • Jie Wang, Shanghai Jiao Tong University, China
 • Danny Sutanto, University of Wollongong, Australia

Program Co-chairs

 • Tao Jin, Fuzhou University, China
 • Xue Li, Shanghai University, China
 • He Wang, Northeast Electric Power University, China
 • Saad Mekhilef, University of Malaya, Malaysia
 • Weerakorn Ongsakul, Asian Institute of Technology, Thailand

Award Chairs

 • Yi Wang, North China Electric Power University, China
 • Kai Hou, Tianjin University, China
 • Yunzhi Lin, Fuzhou University, China

Women in Engineering (WIE) Chairs

 • Juan Yu, Chongqing University, China
 • Jinghua Li, Guangxi University, China
 • Yuzhen Xu, Fuzhou University, China

Young Researchers Forum Chairs

 • Zhijun Qin, Guangxi University, China
 • Xiao Xu, Sichuan University, China

Student Program Chairs

 • Zhong Cao, Guangzhou University, China
 • Wei Lin, The Chinese University of Hong Kong, China

Local Organzing Committee

 • Gang Yao, Shanghai Jiao Tong University, China
 • Zhibin Lin, Shanghai Jiao Tong University, China
 • Xuguang Li, Shanghai Jiao Tong University, China
 • Li Zhu, Shanghai Jiao Tong University, China

Publicity Chairs

 • Fujin Deng, Southeast University, China
 • Tianshu Wang, Changchun University of Science and Technology, China
 • Dajun Du, Shanghai University, China

Publicity Committee

 • Sohrab Mirsaeidi, Beijing Jiaotong University, China
 • Xingkui Mao, Fuzhou University, China
 • Daniel L. Mon-Nzongo, Fuzhou University, China
 • Mingfa Yang, Fuzhou University, China
 • Lei Ren, Sun Yat-sen University, China

Publication Chair

 • Ku Ma, Southwest University, China

Treasurer

 • Fengxia Yang, Beijing Technology and Business University, China